SZUPER ÁRAK!
Egyiptom AKCIÓS ajánlatok

Előfoglalási akció 2024

Részletek

Last Minute egyiptomi nyaralás

Foglalja le nyaralását akciós árakon!

Részletek

Egyiptomi körutazás

Egyiptomi utazás magyar idegenvezetővel

Részletek

Az általános Szerződési feltételek végleges formáját (tartalmát) irodánk az utazás végleges visszaigazolásakor küldi meg az Utas részére!

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Az ALFA FLY TRAVEL KFT Utazásközvetítő és Szolgáltató Zrt. (1106 Budapest, Fehér út 3. tel: +36 1 4316878, fax: +36 1 4316877, nyilvántartási szám: U-001247, adószám 23013704-2-42) a 281/2008 (XI..28) Korm. sz. rendelet 3. paragrafusában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben közölt információk (különös tekintettel az Utazási Tanácsokra) az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a programfüzetben, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet és a Ptk. 415-416. paragrafusait kell alkalmazni.

 

 1. Utazási szerződés létrejötte

 

 1. Az Utas utazását írásban vagy szóban bármely, a ALFA FLY TRAVEL al útjai értékesítésére szerződést kötött utazási irodában lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utas kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését.

 

 1. Nem saját szervezésű utazások esetén ha irodánk helyhiány vagy egyéb más ok miatt a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha Utasunkat jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesítjük. Az értesítés után 3 nappal az Utasra az általános utazási feltételek érvényesek. Ennek hiányában Utasunk megrendelését törölheti, a befizetett előleget irodánk visszatéríti.

 

 1. A ALFA FLY TRAVEL katalógusában található információk, a lefoglalt utazás leírása és az on-line megrendelés, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik mind a katalógusokban, és a honlapon, ill. egyéb utazási ajánlatokra (pl.: akciós-, last minute ajánlatok stb.) vonatkozó szerződéskötés esetén.

 

 1. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utast érinthetik.

 

 1. Az Utas jogai és kötelezettségei

 

 1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése az ALFA FLY TRAVEL útmutatásai alapján.

 

 1. Az Utas jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észrevétel után írásban kell közölni az ALFA FLY TRAVEL Utazási Iroda képviselőjével. Utólagos reklamációkat nem veszünk figyelembe.

 

 1. Az Utas köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli.

 

 1. Az Utas és az ALFA FLY TRAVEL a szerződés teljesítése során különösen a rövid határidős megrendelések esetén kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról, különös tekintettel az Utas telefonos elérhetőségére! egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

 

 1. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdek-körében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.

 

 1. Autóbuszos utakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell. Amennyiben Utasunk elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul. Irodánk a befizetett összeget nem téríti vissza. Az utazás megoldása az Utas kizárólagos felelőssége, költségeit az Utas viseli. Autóbuszos társas útra személyenként maximum 40 kg csomag hozható. Az utastérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyóson csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! Az utastérbe felhozott kézitáska őrzéséről az Utas maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos! Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utastársait, a közlekedés biztonságát (fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság).

 

 1. Hajó-, komputakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az adott hajó-, komptársaság utazási feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak. A hajótársaságok fenntartják a jogot az indulási időpontok és díjtételek előzetes jelzés nélküli változtatására, melyért irodánk felelősséget nem vállal. Az utazáshoz szükséges adatok hibás megadásából eredő többletköltséget az Utas viseli. Irodánk minden esetben az adott hajótársaság fizetési feltételeit, módosítási, lemondási díját érvényesíti.

 

III. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei

 

1.Az ALFA FLY TRAVEL az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az utasnak átadni az alábbiak szerint: - Az ALFA FLY TRAVEL az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó dokumentumot (e-ticket, voucherek) az indulás előtt legkorábban egy héttel postázza a megrendelő által megadott címre. Az utazással kapcsolatos úti okmányokat, a repülőjegyet, vouchereket, Utasaink e-ticketként kapják meg postai úton, e-mail, fax továbbítása útján, vagy személyesen Irodánkban/Partnerirodánkban vehetik át. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az utas haladéktalanul köteles az utazási irodában bejelenteni.

 

2.Az Utazási Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.

 

 1. Az Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

 

 1. Az iroda fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. Minimum létszám autóbuszos utazásnál: 35 fő. Az ettől eltérő létszámot az Iroda megrendeléskor jelzi.

 

 1. Egyedi külföldi szállásfoglalás és egyéb szolgáltatás ügyintézése esetén az iroda 3.000.- Ft foglalási díjat szed, mely összeg a megrendelés megvalósulása esetén beleszámít a részvételi díjba, meghiúsulása esetén visszatartható. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. Irodánk a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utast jelentkezéskor.

 

 1. Hajókirándulások megszervezése az időjárási viszonyoktól függhet. Az ALFA FLY TRAVEL fenntartja a jogot arra, hogy rossz időjárási körülmények miatt a hajókirándulások időpontját módosítsa, vagy ha a megszervezés lehetetlenné válik, lemondja.

 

 1. Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

 

 1. Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosíthatók.

 

9.Az ALFA FLY TRAVEL fenntartja az ÁSZF módosításának jogát.

 

 1. Fizetési feltételek

 

 1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának

 

40%-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről az ALFA FLY TRAVEL külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 nappal kerül sor, az utas a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.

 

 1. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. Az utólagos bejelentéseket az ALFA FLY TRAVEL nem fogadja el.

 

 1. Lemondási feltételek

 

1.Az ALFA FLY TRAVEL jogosult a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (a szállítási költségek - ideértve az üzemanyagköltségeket -; az utazási szerződésben vállat részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek- így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték; vagy deviza az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül az utazási szerződéstől elállhat.

 

 1. Ha az Utas a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles az ALFA FLY TRAVEL -nek bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint (a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni):Az utazás megkezdése előtt:

 

 • 60-30 nappal a részvételi díj 10%-a

 

 • 29-21 nappal a részvételi díj 50 %-a

 

 • 20-15. nappal a részvételi díj 70 %-a

 

 • 14-7. nappal a részvételi díj 80 %-a

 

 • 6-3. nappal a részvételi díj 90 %-a

 

 • nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.

 

A tunéziai és prágai indulású egzotikus utazások esetében a reptéri illeték összegére is a fenti lemondási feltételek érvényesek, ezért a sztornóbiztosítás számításánál a részvételi díj összegébe a reptéri illeték összege is beleszámítandó.

 

 1. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén az ALFA FLY TRAVEL a részvételi díjat ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza:a)- készpénzben utazási irodáiban előre egyeztetett időpontban, vagy b)- átutalással 3 munkanapon belül.

 

 1. Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy prágai indulású egzotikus úti célok esetében - tekintettel a légitársaság szabályzatára - a menetrend szerinti járat repülőjegye (Budapest - Prága - Budapest) nem sztornózható, így az utazás lemondása esetén ezen útszakasz repülőjegy árát semmilyen esetben sem tudjuk visszatéríteni, még részben sem. Sztornó biztosítás köthető, a feltételekről érdeklődjön irodáinkban.

 

 1. Módosítási feltételek

 

 1. A megrendelés módosítása esetében 5.000.- Ft/fő módosítási díjat kell fizetni. A prágai indulású utazások esetében a módosítási díj 12.000 Ft/fő. Menetrendszerinti járattal történő utazás esetén módosítás csak a légitársaság egyedi elbírálása alapján lehetséges, melynek díja a légitársaság által aktuálisan meghatározott összeg. 45 napon belüli időpont- vagy szállodaváltoztatás esetén viszont a LEMONDÁSI FELTÉTELEK lépnek életbe. Prágai indulású egzotikus utazások esetén a lemondási feltételek lépnek érvénybe indulás előtt 10 napon belüli névmódosítás esetén is.

 

 1. Amennyiben az Utas valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, szállodaváltoztatás, biztosítás és vízumügyintézés, felárak, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult.

 

VII. Az árak tartalmazzák

 

(A programfüzetben szereplő utazási csomag megrendelése esetén.)

 

 1. Repülőjegy oda-vissza utazásra (A poggyászok súlyhatára légitársaságonként változó. A részletekről kérjük, érdeklődjön az irodában.)

 

 1. Transzfer: repülőtér-szálloda-repülőtér között

 

 1. A programban feltüntetett szolgáltatások:

 

 1. Szállásköltség (szállodai szoba: 2 ágyas, 1 ágyas, apartmanok: stúdió, 3-4 ágyas apartman, vonaton: hátradönthető ülések, hajón: 2 ágyas kabin a megrendelés alapján)

 

 1. Étkezés megrendelés alapján: reggeli: kontinentális, büféjellegű; félpanzió: reggeli + svédasztalos, ala carte, menü vacsora; teljes panzió: reggeli + svédasztalos, ala carte, menü ebéd + vacsora, all inclusive

 

ellátás: programfüzet leírása és megrendelés szerint.

 

Az italokat az alapárak sehol sem foglalják magukban (hacsak az ismertetés másképp nem tájékoztat például az all inclusive szállodák).

 

 1. Sportolási, szórakozási lehetőségek a programfüzet leírása alapján.

 

 1. Telepített magyar nyelvű képviselő (kivéve a prágai indulású egzotikus úti célokat, ahol angol nyelvű képviselő). Bizonyos programoknál a telepített magyar nyelvű képviselő mellett helyi idegenvezető is kíséri a csoportot a helyi jogszabályoknak megfelelően.Felhívjuk Utasaink szíves figyelmét, hogy a szervezett programok időtartama a reptéri találkozás időpontjától a budapesti hazaérkezésig tart. Az árak a lefoglalt éjszakák alapján lettek kiszámítva, nem az üdülőhelyen töltött napok alapján. Az első és utolsó nap gyakran az utazással telik, és nem számítanak nyaralási napnak.

 

Gyerekkedvezmények repülőjegynél: 2 éves korig a repülőjegy ingyenes. Felhívjuk Utasaink szíves figyelmét, hogy a 2 év alatti gyermek részére a repülőgépen nincs külön hely biztosítva.

 

VIII. Fakultatív programok

 

 1. Fakultatív kirándulások lehetőségéről prospektusunk ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, valutában történik. Ennek megfelelően a fakultatív kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utas és a helyszíni utazási iroda között jön létre. A fakultatív kirándulások befizetésének módjáról a helyi képviselő ad részletes felvilágosítást. Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a kirándulás elmarad. Az ALFA FLY TRAVEL által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni utazási iroda nem az ALFA FLY TRAVEL közreműködője, a programok lebonyolítására és részleteire az irodánknak nincs ráhatása. A fakultatív programokkal kapcsolatban az ALFA FLY TRAVEL semmilyen reklamációt nem fogad el.

 

2.Ingyenes kirándulások:

Az ALFA FLY TRAVEL az ajándékként felajánlott ingyenes kirándulásokról a helyszínen, telepített idegenvezetői által nyújt felvilágosítást. Az ingyenes kirándulások kizárólag megfelelő létszám esetén indulnak.

 

Körutazásoknál, hajóutaknál nem vehetők igénybe. Az ingyenes kirándulásokkal kapcsolatos kifogást, a XI. 4 pontban előírtak szerint kell jegyzőkönyvbe foglalni.

 

 1. Légi szállítás

 

 1. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadóak. Az ALFA FLY TRAVEL és közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.

 

 1. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és az ALFA FLY TRAVEL fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek.

 

 1. Az esetleges módosításokat - a lehetőségekhez mérten - az ALFA FLY TRAVEL minél gyorsabban az Utas tudomására hozza.

 

 1. Diszkont légitársaság repülőjegyeinek értékesítése esetén az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak, melyekről tájékoztatást az Utasok szerződés-kötéskor kapnak. Irodánk minden esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti. Módosítás, lemondás a légitársaságok feltételei alapján nem lehetséges. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén irodánk nem jogosult a szállítást megoldani.

 

 1. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér Lost and Found osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért az Utazási Irodát felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

 

 1. Szállodák és elszállásolás

 

 1. Az ALFA FLY TRAVEL jogosult a megnevezett szállodától eltérni (szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló kategóriájú másik szállodában az utast elszállásolni. Továbbá nem áll módjában a szállodától függő, a katalógusban nem szereplő igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).

 

 1. A prospektusainkban szereplő szállodák némelyike rendelkezik főépülettel, több épületből álló szállodakomplexum melléképülettel, és bungalow-val /vagy bungalow stílusú szobákkal/ egyaránt. A külföldi partnerek mindkét szállást azonos értékűnek tekintik és ezeket azonos árakon kínálják.Az Utasnak csak a katalógusban külön feltüntetett szálláshelyek esetén van módja fő- ill. melléképületben történő elhelyezés között választani, ilyenkor az Utazási Iroda köteles a szerződött típust biztosítani.

 

 1. Akciós útjaink ajánlatai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek a katalógusban lévő standard szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplő kitételek.

 

 1. Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy tengerre néző szoba megrendelésüket a nyári szezon túlzsúfoltsága miatt még felár megfizetése esetén is csak opcionálisan áll módunkban elfogadni a katalógusban feltüntetett szállodák esetében. Amennyiben nem kapják meg a tengerre néző szobát felár ellenében sem, úgy a felárat az utazás után haladéktalanul visszafizetjük.

 

 1. Hibás teljesítés

 

 1. Az ALFA FLY TRAVEL helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI./28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

 

 1. Az ALFA FLY TRAVEL nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.

 

 1. Az ALFA FLY TRAVEL. az utasnak kifizethető kártérítés összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

 

 1. Ha az Utas, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az ALFA FLY TRAVEL helyi képviselőjénél. Amennyiben a szavatossági igény a szálloda szolgáltatásaival kapcsolatos, az Utas köteles elsődlegesen a kifogásait a szálloda vezetésével közölni (pl. szobacsere iránti igény, takarítással, légkondicionálóval kapcsolatos problémák stb.). A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.

 

 1. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles az utazási irodának eljuttatni. Az ALFA FLY TRAVEL kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.

 

 1. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és az ALFA FLY TRAVEL mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

 

 1. Az időben benyújtott panaszlevekre az ALFA FLY TRAVEL 30 napon belül válaszol.

 

 1. Felhívjuk kedves Utasaink figyelmét, hogy a személyiségi jogok védelme érdekében az utasok személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét - még sürgős esetekben sem - adjuk meg harmadik személy-nek, kivéve, ha az Utas maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az utast terhelik.

 

 1. A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.

 

 1. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.

 

 

 1. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

 

 1. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Cím: 1035 Budapest, Miklós u.

 

2.) kizárólagos illetékességének.

 

XII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

 

Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. Az Utazási Iroda köteles a szerződés megkötésekor az Utas figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal az ALFA FLY TRAVEL a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.

 

XIII. Biztosítás

 

 1. Az utazási iroda köteles az utast megfelelően tájékoztatni az utazási (baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás) és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról.

 

 1. Az utazásképtelenségre vonatkozó (un. storno) biztosítás kizárólag az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető, később nem, és annak díja az utazás megkezdése előtti 61. napig téríthető vissza. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, utazási biztosítás vonatkozásában az utazás szerződésben meghatározott kezdetével egyidejűleg - de mindkét esetben legkorábban a biztosítási díjnak az ALFA FLY TRAVEL vagy megbízottja felé történő megfizetését követően - kezdődik meg.

 

Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás díja a részvételi díj 1,2 %-a. Ez alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utas - a biztosító által meghatározott események miatt - nem tudja utazását megkezdeni, a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok benyújtását követően, a jogalap fennállása esetén a bánatpénz összegét 10 % - de minimum 5.000 Ft / fő - önrészesedés levonásával visszatéríti.

 

3.Az ALFA FLY TRAVEL web-oldalán és az értékesítő utazási irodákban közzéteszi utazási és utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás feltételeit. Ezzel biztosítja, hogy azt az utas előzetesen, a biztosítás megkötése előtt megismerje, annak tartalmáról és feltételeiről részletes, egyértelmű és közérthető tájékoztatást kapjon. A biztosítási szerződés részét képezik utazási biztosítás vonatkozásában az EUB2014-02KTU jelű biztosítási feltételek, utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás esetében pedig az EUB2014-02KTS jelű biztosítási feltételek.

 

4.Az utas kijelenti, hogy a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést.